Cestovní agentura TRAVEL TIME Jana Sedláková Mladá Boleslav

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Cestovní agentura TRAVEL TIME, se sídlem Jana Palacha 1213, 293 01 MLADÁ BOLESLAV, IČO: 674 23 167 (dále také „CA“), jako správce osobních údajů, Vás informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Cestovní agentura TRAVEL TIME je autorizovaným prodejcem zájezdů přibližně šedesáti renomovaných a řádně pojištěných cestovních kanceláří působících na českém trhu. Klientovi tak nabízíme nejen dlouholeté zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a individuální přístup, ale také širokou nabídku zájezdů na jednom místě. Vybraný zájezd zakoupíte v naší CA za stejných cenových podmínek, jako u cestovní kanceláře, která daný zájezd pořádá. 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@travel-time.cz 

1.ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1Kontakt:
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.2 Nákup:
Když si v naší CA zakoupíte zájezd nebo jiné námi nabízené služby, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 • Vaše jméno a příjmení
 • bydliště
 • datum narození
 • bankovní spojení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo rezervace
 • údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích, pokud nám je sdělíte
 • údaje o platbě

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy. V případě, že u nás nakoupíte, zašleme Vám o proběhlém nákupu do Vaší e-mailové schránky potvrzení o nákupu.

1.3Přihlášení klienta (registrace na webových stránkách):

Pakliže si na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, a to za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

1.4 Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží nebo služby:

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

1.5 Marketingový souhlas:

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Udělíte-li nám k tomu Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie [a včetně osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se s námi prostřednictvím této sociální sítě spojíte, v rozsahu dle Vašeho nastavení], zpracovávat taktéž pro následující účely:

 • Zasílání personalizovaných obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb správce a produktů a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim předchozím nákupům, preferencím, věku, regionu, či jinak uzpůsobených za účelem výběru produktů a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám.
 • Tato sdělení mohou být zasílána prostřednictvím e-mailu, SMS, či sdělena telefonicky;
 • Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis.
 • Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.6 Cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web

1.7 Další analytické nástroje

Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy a dobu strávenou na webových stránkách. Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs . Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

2.KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat my, jako CA. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • cestovním kancelářím (pořadatelům koupeného zájezdu)
 • poskytovatelům ubytování, leteckých a transferových služeb;
 • průvodcům, delegátům a animátorům, budete-li jejich služby využívat;
 • pojišťovně;
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují účetní, serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

Identifikace poskytovatelů Vašeho ubytování, leteckých a transferových služeb, případných průvodců, delegátů a animátorů, jimž budou Vaše osobní údaje předány, jsou uvedeny ve Vaší smlouvě o zájezdu a pokynech, které k zájezdu obdržíte. Pokud jste si vybrali pro Váš zájezd destinaci mimo země Evropského hospodářského prostoru, Vaše osobní údaje budou v nutném rozsahu předány do této třetí země. Veškeré předávání osobních údajů do třetích zemí provádíme vždy při zachování ochrany Vašich osobních údajů a to pouze, pokud existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů v příslušné třetí zemi, nebo přijmeme vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, o nichž Vás budeme na Vaši žádost informovat.

3.DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1          Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

3.2          Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@travel-time.cz. 

4.VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@travel-time.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4.1          Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

4.2          Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 4.3 Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

4.4          Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

4.5          Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

4.6          Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Vytvářím objednávku...